30.05.2018թ. Մանկավարժական խորհդի նիստ

Մանկավարժական խորհդի նիստ
Նիստը վարեց դպրոցի տնօրեն Ա. Թորոսյանը

Օրակարգ՝

1. ՆԴՎ հաշվետվություն 2-րդ կիսամյակի համար
2. Տարեկան պլանի կատարողականը
3. 120-200 ժամ բացակայություն ունեցող աշակերտների քննությունների արդյունքները
4. Փոխադրական քննությունների կազմակերպման հարցը 10, 11-րդ դասարաննեորում
5. 12-րդ դասարանների աշակերտների քննություններին մասնակցելու թույլտվության հարցը

. Դասամատվանների ստուգում
. Դասղեկի ժամերի կազմակերպման ստուգում
.  ՄՄ աշխատանքների ստուգում
. Չափորոշչի կատարողականի ուսումնասիրություն
. Ընթացիկ առաջադիմության վերլուծություն

Ն. Հովսեփյանը ներկայացրեց առաջին և երկրորդ կիսամյակների չափորոշիչի կատարողականի ուսումնասիրություն:
10, 11-րդ դասարաններում ուսուցանող դնահատում է իրականացվել բոլոր հոսքային առարկաներից ըստ չափորոշիչային պահանջների: Արդյունքում՝ փոխվել են բանավոր և գրավոր աշխատանքների արդյունքները:
Comments