23.11.2017թ.Միջազգային օլիմպիադա Ռուսաց լեզվից առցանց տարբերակով, Ֆակուլտատիվ պարապմունք Ֆիզիոլոգիայից /վարում է ԵՊՀ մարդու և կենդանաիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ` Հ. Աղաբաբյանը/, Համագործակցություն հարակից դպրոցների հետ նախագիծ, Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Հայ գրականությունից

Միջազգային օլիմպիադա Ռուսաց լեզվից առցանց տարբերակով,  Ֆակուլտատիվ պարապմունք Ֆիզիոլոգիայից /վարում է ԵՊՀ մարդու և կենդանաիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ` Հ. Աղաբաբյանը/,  Համագործակցություն հարակից դպրոցների հետ նախագիծ, Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Հայ գրականությունից

1. Միջազգային օլիմպիադա Ռուսաց լեզվից առցանց տարբերակով

Ծրագիրն իրականացվում է  Ռուսաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարության, <Ռուսական աշխարհ> ֆոնդի, Բաշկիրիայի Հանրապետության Կրթության նախարարության, ՌՀ առաջատար բուհերի և  Ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչների ասոցացիայի կողմից:
Օլիմպիադան ունի 3 փուլ`
1-ին և 2 -րդ` ընտրական փուլերն են, որն անցկացվում է օնլայն
3-րդ` եզրափակիչ փուլը կայանալու է Մոսկվայում
Այսօր 1-ին փուլի վերջին օրն է:

Օլիմպիադայի խնդին ու նպատակն է բացահայտել և աջակցել Ռուսաց լեզվի ասպարեզում բարձր արդյունքներ ցուցաբերած աշակերտներին, պայմաններ ստեղծելով նրանց` ուսումը շարունակելու Ռուսաստանի դաշնությունում:Աշակերտները  կայքում պետք է լրացնեն թեստ և գրեն շարադրություն, որի թեմաներն անհատական են և տրամադրում է կայքը` հիմնվելով աշակերտի լրացրած տվյալների վրա մուտքագրումն անցնելիս:
Այսօր 1-ին փուլի վերջին օրն է:

2. Ֆակուլտատիվ պարապմունք Ֆիզիոլոգիայից /վարում է ԵՊՀ մարդու և կենդանաիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ` Հ. Աղաբաբյանը/


Թեմաներ`
Քուն 
1. Քնի փուլեր
2. Քնի և արթնության նեյրոֆիզիոլոգիան և նեյրոքիմիան
3. Երազ, երազատեսություն
4. Օրական ռիթմեր
5. Քնի խանգարումներ

Սթրես
1. Սթրեսի ֆիզիոլոգիա
2. Սթրեսածին գործոններ
3. Հարմարողական համախտանիշ
4. Սթրեսային խանգարումներ
Պարապմունքը վարում է ԵՊՀ մարդու և կենդանաիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ` Հ. Աղաբաբյանը

3. Համագործակցություն հարակից դպրոցների հետ նախագիծ
Նախագիծն իրականացնում են բնագիտական առարկաների ուսուցիչները`
Ֆիզիկա- Լ. Թորոսյան
Քիմիա- Լ. Բալայան
Կենսաբանություն- Մ. Ապրեսյան
Ներգրավված են հ.186 դպրոցի 9-րդ և մեր` 11-րդ դասարանների աշակերտները:
Այցելությունները փոխադարձ են:

Պատրաստվում են միջոցառման
Թեման`
Մթնոլորտի աղտոտում CO2-ով,
CO2-ի դատավարություն
Խմբերին հանձնարարված է  պատրաստել և ներկայացնել սլայդներ
 <Մթնոլորտի աղտոտումը CO2 գազով> թեմայով` Ֆիզիկայի, քիմիայի և կենսաբանության տեսանկյուններից:
Ոսուցիչները կատարեցին ուղղումներ, աշակերտներին տրվեցին ցուցումներ վաղը կայանալիք միջոցառմանը ներկայանալի լինելու համար:
4. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք Հայ գրականությունից

10-րդ դասարան

Comments