14.11.2017թ.

Հայաստանի թռչունների պահպանման միությունը /ՀԹՊՄ/  հայտարարել է <Տարվա թռչուն> ամենամյա մրցույթը, ՏՀՏ-ի կիրառումը նոր նյութի հաղորդման ժամանակ,  Հայ արվեստի պատմություն՝ Ֆակուլտատիվ պարապմունք 11-րդ դասարանում   
 /դասը վարում է ԵՊՀ-ի Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի ասպիրանտ Հ. Հակոբյանը/

1. Հայաստանի թռչունների պահպանման միությունը /ՀԹՊՄ/  հայտարարել է <Տարվա թռչուն> ամենամյա մրցույթը, որին մասնակցում են նաև մեր դպրոցի աշակերտները: Հասարակական քվեարկության արդյունքում կընտրվի 2018 թվականի լավագույն թռչունը:
Կազմակերպությունը հիմնվել է 2002 թվականին և նպատակ ունի պահպանել թռչուններին, թռչունների պոպուլացիաները և կենսամիջավայրերը: Այն կոչված է օգտագործել թռչունների պահպանման գաղափարը որպես կարևոր քարոզչական միջոց՝ շեշտելու բնապահպանական խնդիրներն ու հարցերը:


2.ՏՀՏ-ի կիրառումը Կենսաբանության դասաժամին
Թեման՝ <Օրգանիզմների ժառանգականությունը և փոփոխականությունը>
 Նոր նյութը ուսուցիչը հաղորդեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, կարևոր հասկացություններն ու սահմանումները աշակերտները գրի  առան:


                                       Կենսաբանություն, 10-րդ դասարան

Ուսուցիչը գտագործեց esource.armedu.am կայքի նյութերը. օգտագործեց տեսանյութ օրգանիզմների ժառանգականության և փոփոխության վերաբերյալ՝
. ԴՆԹ
. Գեն /գենոտիպ, ֆենոտիպ
. Դոմինանտ և ռեցեսիվ հատկանիշներ
. Հոմոզիգոտ, հետերոզիգոտ օրգանիզմներ
. Հոմոզիգոտ քրոմոսոմներ
. Ալելային գեներ

             -Տեսանյութի համակցումը նոր դասի հաղորդման հետ ավելի մատչելի և հասկանալի դարձրեց նյութը: Աշակերտի համար դասը դարձավ պատկերավոր և տեսանելի, ավելացավ դասի յուրացման արդյունավետությունը: Այսօր ես նկատեցի հետաքրքրվածություն և մասնակցություն նույնիսկ այն աշակերտների կողմից, ովքեր մասամբ դժվարանում են որոշ թեմաների յուրացման մեջ:

                                                                        Մ. Ապրեսյան
                                                                       /կենսաբանության ուսուցիչ/


3. Հայ արվեստի պատմություն՝ Ֆակուլտատիվ պարապմունք 11-րդ դասարանում,
Դասը վարում է ԵՊՀ-ի Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի ասպիրանտ Հ. Հակոբյանը

Հայ արվեստի պատմություն
Թեման՝ <Հայկական մանրանկարչություն>

. Ձեռագիր գրքի ստեղծմանբ պայմանները
. Մանրանկարչության տեղնիկան 
. Գործող անձիք
. Ընդօրինակվող հիմնական գրքերը
. Նկարազարդման համակարգը
. Տերունական պատկերաշար                        Ֆակուլտատիվ պարապմունք 11-րդ դասարանում,

դասը վարում է ԵՊՀ-ի Հայ արվեստի պատմության և տեսության 
ամբիոնի ասպիրանտ Հ. Հակոբյանը

Comments