08.11.2017թ. <Կորյուն> ռազմամարզական խաղերի նախապատրաստական աշխատանքները մեր դպրոցում, Անգլերենի դասը ՏՀՏ-ի կիրառմամաբ, Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ 10 և 11-րդ դասարաններում /Հայոց լեզու, Համաշխարհային պատմություն/

<Կորյուն> ռազմամարզական խաղերի նախապատրաստական աշխատանքները մեր դպրոցում, Անգլերենի դասը ՏՀՏ-ի կիրառմամաբ, Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ 10 և 11-րդ դասարաններում /Հայոց լեզու, Համաշխարհային պատմություն/


1. <Կորյուն> ռազմամարզական խաղերի նախապատրաստական աշխատանքները

Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների միջև նախատեսված է իրականացնել <Կորյուն> ռազմամարզական խաղերի կազմակերպումն ու անցկացումը:
Խաղերին մասնակցում են ՀՀ ուսումնական հաստատություններում սովորող պատանիներն ու աղջիկները /հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում սովորողները և նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 1-3 կուրսերի սովորողները:
. Խաղերը կրում են թիմային, մրցույթային և ինտերակտիվ գործնական բնույթ
. Խաղերն անց են կացվում չորս փուլով
  1. Ուսումնական հաստատություններում անցկացվող փուլ
  2. Տարածքային փուլ
  3. Մարզային փուլ
  4. Հանրապետական փուլ


<Կորյուն> ռազմամարզական խաղերի նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացնում է ՀԶՊ առարկայի ուսուցիչ Ա. Այվազյանը

Խաղերի կազմակերպումն ու իրականացումն ուղղված է ռազմահայրենասիրական դաստիարակության, ՆԶՊ առարկայի դասավանդման և ռազմամարզական պատրաստվածության ուղղությամբ տարվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը:


2. Անգլերենի դասը ՏՀՏ-ի կիրառմամաբ

Թեման`
Chellenges of the XXI
XXI դարի փոփոխությունները
. աղտոտում
. անտառահատում
. կենդանիների ոչնչացում
. պետությունների էժան աշխատուժի օգտագործում

Նպատակը`
1. Հարստացնել բառապաշարը
2. Հաղորդել թեմային վերաբերվող լրացուցիչ տեղեկություններ
3. Զարգացնել լսելու ունակությունը և բանավոր խոսքի հմտությունները

Ընթացքը`
Առաջին փուլ
Դասարանը բաժանվեց զույգերի, յուրաքանչյուր զույգի  տրվեց 1-ական netbook, նրանք տարբեր կայքերից տեղեկություններ և տեսանյութեր հավաքեցին նախապես ծանոթ թեմայի վերաբերյալ:
Երկրորդ փուլ
Յուրաքանչյուր զույգ ներկայացրեց իր տեսանյութը, համալրեցին ընդհանուր տեղեկությունները, համեմատեց գրքի նյութին:


 Դասը վարեց անգլերենի ուսուցիչ` Մ. Ստեփանյանը

 Դասաժամին կիրառված մեթոդները`
. Աշխատանք զույգերով
. Անհատական աշխատանք
. Երկակի գրառման օրագիր
. Խաթարված դասախոսություն

3. Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ 10 և 11-րդ դասարաններում /Հայոց լեզու, Համաշխարհային պատմություն/Հայոց լեզու` 10-րդ դաս.
Համաշխարհային պատմություն` 11-րդ դաս.

Comments