25.10.2017 1. Նախապատրաստվում են <Կորյուն> ռազմամարզական խաղերին 2. Դասղեկների կոցմից դասալսումների երրորդ շաբաթն է...

 1. Նախապատրաստվում են <Կորյուն>  ռազմամարզական խաղերին
2. Դասղեկների կոցմից դասալսումների երրորդ շաբաթն է...


Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների միջև նախատեսված է իրականացնել <Կորյուն> ռազմամարզական խաղերի կազմակերպումն ու անցկացումը:
Խաղերին մասնակցում են ՀՀ ուսումնական հաստատություններում սովորող պատանիներն ու աղջիկները /հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում սովորողները և նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 1-3 կուրսերի սովորողները:
. Խաղերը կրում են թիմային, մրցույթային և ինտերակտիվ գործնական բնույթ
. Խաղերն անց են կացվում չորս փուլով
  1. Ուսումնական հաստատություններում անցկացվող փուլ
  2. Տարածքային փուլ
  3. Մարզային փուլ
  4. Հանրապետական փուլ

ՆԶՊ առարկայի ուսուցիչ` Ա. Այվազյան

Խաղերի կազմակերպման և անցկացման համար պատասխանատուների կողմից ստեղծվում են ուսումնական հաստատության տարածքային, մարզային և հանրապետական հանձնաժողովներ:
Խաղերի կազմակերպումն ու իրականացումն ուղղված է ռազմահայրենասիրական դաստիարակության, ՆԶՊ առարկայի դասավանդման և ռազմամարզական պատրաստվածության ուղղությամբ տարվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը:


2. Դասղեկների կոցմից դասալսումների երրորդ շաբաթն է...


Դասղեկների կողմից դասալսումները համարվում են հիմք կոմպետենցիաների միջոցով աշակերտներին գնահատելու գործում:

-Դասղեկների կողմից դասալսումները նպաստում են ուսումնական գործընթացի կայացմանը: Աշակերտներն ավելի լուրջ են վերաբերվում իրենց պարտականություններին, դասին ներկայանում են հիմնականում պատրաստված:
Դասլսումների նպատակն այստեղ ոչ թե ուսուցչին գնահատելն է, այլ` աշակերտին ուսումնասիրելը` ստուգել նրա պահվածքը, ընդգրկվածությունը դասապրոցեսին, դասի ընթացքին նրա մասնակցությունը, տնային հանձնարարությունները կատարումները:
Ուսուցանող գնահատման մեթոդով չափորոշիչային հարցերի միջոցով, պարզվում է, թե որքանով է ուսուցիչն իր նպատակին հասել: Ես տեսնում, որ աշակերտների հիմնական մասը պատասխանում են չափորոշիչային հարցերին և, դա ինձ գոհացնում է:

                                                                                                        Ն. Գալստյան
                                                                                                       /Հայոց լեզվի ուսուցչուհի,
                                                                                                            ՄՄ նախագահ/
                                            
                                          Ռուսաց լեզու /10-րդ դասարան/
                                             

Comments