Սեմինար <Ինչպե՞ս է ստեղծվելու առարկայի կոմպետենցիաների քարտեզը> թեմայով


Սեմինար
Դպրոցի մեթոդմիավորումների նախագահների, ուսուցիչների և տնօրենի տեղակալների համար
25 օգոստոսի 2017թ.
 Ժամը 12։00
 
Սեմինարը վարում է Ա.Թորոսյանը
 Կոմպետենցիաները, որ հատուկ են բոլոր առարկաների համար։


 1. Ստեղծագործություն և նորարարություն։
 2. Քննադատական մտածողություն և խնդիրների լուծում։
 3. Հաղորդակցություն և համագործակցություն։
 4. Տեղեկատվական գրագիտություն։
 5. Մեդիա գրագիտություն։
 6. ՏՀՏ գրագիտություն։
 7. Ճկունություն և հարմարվողականություն։
 8. Նախաձեռնություն և ինքնակառավարում։
 9. Սոցիալական կարողություն։
 10. Արտադրողականություն և հաշվետվողականություն։
 11. Առաջնորդություն և պատասխանատվություն։
Ստեղծագործություն և նորարարություն

ա Աշակերտները համեմատում են առաջադրանքը լուծելու ավանդական եղանակները և գտնում են նորարական լուծումներ։
բ Աշակերտները լսում են ուրիշների առաջարկած լուծումները, գնահատում են դրանք և առաջարկում են ուղղումներ կամ բարելավումներ և հիմնավորում են իրենց առաջարկությունները։ Նրանք լսում են ուրիշների կարծիքը և փոփոխում են իրենց հիմնավորումները՝ եթե անհրաժեշտ է։ Նրանք սովորում են սխալների վրա, նորից են փորձում լուծում գտնել։
գ Աշակերտները փնտրում են մյուսների այն առաջարկությունները, որոնք կրճատում կամ պարզեցնում են լուծումները։ Նրանք կատարում են ընդհանրացումներ կրկնվող գործողություններից վերցված մասնավոր դեպքերից։
դ Աշակերտները կիսվում են իրենց մտահաղացումներով մյուսների հետ։

 
Քննադատական մտածողություն և խնդիրների լուծում

ա Աշակերտները որոնում են տրամաբանական կառուցվածքներ տրված առաջադրանքներում։ Նրանք կարողանում են կատարել բարդ ընտրություններ և պաշտպանել իրենց ընտրությունը։
բ Աշակերտները կարողանում են տալ կարևոր հարցեր և մասնակցում են իրենց և մյուսների տված հարցերի քննարկմանը։
գ Աշակերտները ընկալում են հարցը վերլուծության և ապացույցների հիման վրա  և հաստատակամ են խնդրի լուծման ժամանակ
դ Աշակերտները վերլուծում են, թե ամբողջության մասերը ինչպես են կապված իրար հետ առարկայի կոնտեքստում։

 
Հաղորդակցություն և համագործակցություն

ա Աշակերտը ձևակերպում է մտքեր և գաղափարներ կիրառելով գրավոր և բանավոր հաղորդակցության կարողություններ: Օգտագործելով վերացական և քանականակ հիմնավորումներ կառուցում է կենսունակ փաստարկներ և վերլուծում է ուրիշների հիմնավորումները:
բ Աշակերտը ուշադրությամբ լսում է իր զույգի հիմնավորումները: Նա իր խոսքերով վերարտադրում է ուրիշի բացատրությունը կամ տալիս է հարցեր հասկանալու համար խնդրի, իր զույգի գտած, լուծումը:  
գ Աշակերտը արդյունավետ և հագալից աշխատում է տարբեր խմբերի հետ, ներկայացնելով մտքեր և գաղափարներ: Նա օգտագործում է գրավոր, բանավոր և ոչ խոսքային հաղորդակցության կարողությունները, ցուցադրելով, թե ինչպե՞ս է տվյալ առարկան օգտագործվում հանրության հետաքրքրությունները մոդելավորելու համար:

 
Տեղեկատվական գրագիտություն

ա Աշակերտը բացահայտում է տվյալների աղբյուրները, գտնում է տվյալները, քննադատաբար գնահատում է դրանք և օգտագործում աշխարհի մասին կարևոր և սկզբունքային հարցերը ուսումնասիրելիս:   
բ Աշակերտը ուսումնասիրում է տվյալ առարկայի նոր բաժինները և կիսվում իր ստացած գիտելիքներով:
գ Աշակերտը ուսումնասիրում է տվյալ առարկան հավաստի կայքերից և կիսվում իր ստացած գիտելիքներով:

Մեդիա գրագիտություն

ա Աշակերտը հասկանում է, թե ինչպե՞ս է վիճակագրությունը, հավանականությունների տեսությունը և լրատվական հաղորդագրությունները կառուցվում հասարակական կարիքների բավարարման նպատակով և ինչպես են անհատները այդ հաղորդագրությունները մեկնաբանում տարբեր ձևերով: Նա հասկանում է վիճակագրական հաղորդագրությունների, գործիքների, բնութագրերի, պայմանագրերի նպատակը և թե՞ ինչպե՞ս են կարող ԶԼՄ-ները ազդել համոզմունքների և վարքագծի վրա:    
բ Աշակերտը ունի հիմնարար պատկերացում տվյալ առարկայից տեղեկատվության, կանոնների և սկզբունքների հասանելիության, օգտագործման և խեղաթյուրման իրավական և էթիկական խնդիրների մասին:   
գ Աշակերտը կարողանում է ներկայացնել վիճակագրական տեղեկատվություն այնպես, որ այն կարող է աջակցել որոշակի տեսանկյունի և օգնի ուրիշներին հասկանալ տեղեկատվությունը:

ՏՀՏ գրագիտություն

ա Աշակերտը կարողանում է օգտագործել հաշվիչներ, աղյուսակներ, համակարգչային ծրագրեր, որտեղ հնարավոր է ստեղծել աղյուսակներ, համակարգեր ըստ անհրաժեշտության և արդյունավետ ձևով     
բ Աշակերտը օգտագործում է տեխնոլոգիան՝ գործառույթների և տվյալների գրաֆիկական պատկերումները՝  ուրշներին ներկայացնելու համար:    

Ճկունություն և հարմարվողականություն

ա Աշակերտը օգտագործում է տեխնոլոգիան՝ գործառույթների և տվյալների գրաֆիկական պատկերումները՝  ուրշներին ներկայացնելու համար:       

Նախաձեռնություն և ինքնակառավարում

ա Աշակերտը դիտարկում, սահմանում, կարևորում և ավարտում է առաջադրանքը ինքնուրույն, հավասարակշռելով մարտավարական և ռազմավարական նպատակները       
բ Աշակերտը քննադատաբար են մոտենում տվյալ առարկայի առաջադրանքների լուծման իրենց փորձառությանը տվյալ առարկայի հասկացություններում կապեր ստեղծելու և հետագայում՝ այլ խնդիրների լուծման ժամանակ ջանքեր գործադրելիս, դրանք հաշվի առնելու համար :     

Սոցիալական կարողություն

ա Աշակերտը սովորում է այլ ազգերի մշակույթում տվյալ առարկայի դերի մասին: Նա գիտի, թե այլ ազգերը ի՞նչ ներդրում են ունեցել տվյալ առարկայի զարգացման գործում:         
բ Աշակերտը օգտագործում է տվյալ առարկայի այնպիսի գործիքներ ինչպիսիք են վիճակագրությունը, որպեսզի հասկանա միջմշակութային խնդիրները և հարցերը:       

Արտադրողականություն և հաշվետվողականություն

ա Աշակերտը սահմանում է տվյալ առարկայի լուծման նպատակները, առաջնահերթությունները և ժամանակացույցը և հասնում է խնդրի լուծման նպատակների կատարմանը:      

Առաջնորդություն և պատասխանատվություն

ա Աշակերտը օգտագործում է ներանձնային և խնդիրների լուծման իր կարողությունները և իր զույգի հնարավորությունները իրենց խմբին հանձնարարված տվյալ առարկայի կարևոր խնդիրները լուծելու համար:
բ Աշակերտը դիտարկում է տվյալ առարկայի հիման վրա կայացրած որոշումների էթիկական կողմերը:

Կոմպետենցիաների քարտեզ
Մեկ կոմպետենցիայի քարտեզ
Բոլոր կոմպետենցիաների քարտեզ
 
 
 

 
 
 
 


Comments