Կիսամյակային աշխատանքների ժամանակացույց


առարկա
օր
Հայոց լեզու
10.05
Հանրահաշիվ
11.05
Հայոց պատմություն
12.05
Կենսաբանություն
15.05
Ռուսերեն
16.05
Անգլերեն
17.05
Ինֆորմատիկա, ՀԵՊ
18.05
Գրականություն
19.05
Հասարակագիտություն , ՀՄՊ
20.05
Երկրաչափություն
22.05
Ֆիզիկա,Քիմիա
23.05
Աշխարհագրությու,Քիմիա
24.05

Comments