14.03.2017թ.

1. Ուսուցանող գնահատում 10-2 դասարանում

2. Արտաքին ընթացիկ գնահատում ԳԹԿ-ի կողմից

3. ԹԳԱ երկրաչափությունից


1. Ուսուցանող գնահատում 10-2 դասարանում
Ուսուցանող գնահատումը ուսումնասիրություն է, որն անցկացվելու է 10- 12-րդ բոլոր դասարաններում:


Ավարտվեց 10-1 դասարանի չափորոշիչային պահանջների կատարման ստուգումը, որին հաջորդեց 10-2 դասարանը

Արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ 10-2 դասարանում կատարվում է  ուսուցանող գնահատման միջոցով օրվա յուրաքանչյուր առարկայի չափորոշիչային պահանջների կատարման ստուգում հարցերի միջոցով: Դասաժամի ավարտի 5 րոպեն տրամադրվում է ստուգելու դասապրոցեսի ընթացքում յուրացրած նյութի մակարդակը: Ձևակերպված հարցերն ակընկալում են հակիրճ պատասխաններ, որով էլ պարզ է դառնում աշխատանքի արդյունքը:


Հայ գրականություն, 10-2 դասարան 


Դասարանը ՝ 10-2
Առարկան ՝  հայոց լեզու ,ամսաթիվը՝14.03.2017թ.
Ուսուցիչ ՝ Ն.Ս. Գալստյան                                      
Թեման՝«Տեղեկատվական  ժանրեր :Ակնարկը և  նրա  ոճական   առանձնահատկությունները »
Ուսուցանող գնահատման  հարցերը
1.Ի՞նչ    է  տեղեկատվությունը:
2.Ի՞նչ միջոցներով  է հաղորդվում  տեղեկատվությունը:
3. Ի՞նչ է ակնարկը :
4. Ե՞րբ  է  ձևավորվել ակնարկի ժանրը:
5. Ի՞նչ է նշանակում  ակնարկ  բառը :
*6.Ի՞նչ խմբերի են  բաժանվում  տեղեկատվական  ժանրերը :
*7. Ի՞նչ հիմնական  տեսակներ ունի ակնարկը :

Առարկան ՝  հայ գրականություն  ,ամսաթիվը՝       14.03.2017թ.
Ուսուցիչ ՝ Ն.Ս. Գալստյան                                      
Թեման՝«Հակոբ Պարոնյանի  կյանքը , ստեղծագործության   ընդհանուր բնութագիրը : Գաղափար երգիծանքի մասին »
Ուսուցանող գնահատման  հարցերը
1. Ե՞րբ և որտե՞ղ է  ծնվել  Հակոբ Պարոնյանը: 
2.  Ինչպիսի՞ կրթություն է ստացել Հակոբ Պարոնյանը:
3. Ո՞ր պարբերականներին է  աշխատակցել  Հակոբ Պարոնյանը:
4. Ի՞նչ թեմաներով է  ստեղծագործել Հակոբ Պարոնյանը :
5. Ի՞նչ ժանրերով  է  ստեղծագործել Հակոբ Պարոնյանը :
*6.Ի՞նչ  է երգիծանքը :

            *7.Ի՞նչ տեսակներ ունի   երգիծանքը :
Ինֆորմատիկա, 10-2 դասարան


14.03.2017թ Ինֆորմատիկա  10-2 դաս.¸Ç³·ñ³ÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ MS Excel-áõÙ
1.      Ի՞նչ է դիագրաման և ինչ  առավելություն ունի:
2.      Ի՞նչից է կապված դիագրաման:
3.      Ի՞նչ դիագրամայի տիպեր գիտեք:
4.       MS Excel-áõÙ  դիագրամա կառուցելւ համար ի՞նչ է օգտագործվում:


Անգլերեն 10-2

14.03   u.101(to/in/at-places)
Fill in the prepositions.
1. I like reading ________bed.
2. I must go _______the bank today.
3. I am tired.  I am going______home.
4. Ann has gone ______the doctor.
5. Is Liz _______home?
6.We had a good meal _____the restaurant and went back _____the hotel.
2. Match the parts of the  sentences.
1.We are going                                                             a) home.
2.How long did you stay                                              b) to  hospital.
3.Is there a restaurant                                                   c) at the station?
4.After the accident three people were taken               d) to a concert tomorrow evening
5.There were no taxis,  so we had to walk                   e) in New York?

10-2 հանրահաշիվ   Թեմա՝Թվի արկսինուսը,արկկոսինուսը             14.03.17  
1.Սահմանեք arcsin a-ն
2.Ո՞ր a-երի համար է այն որոշված
3.Ինչի՞է հավասար arcsin (- a)-ն
4.Սահմանեք arccos a-ն
5. Ո՞ր a-երի համար է այն որոշված

6. Ինչի՞է հավասար arccos (- a)-ն


Հիմնվելով` այս ուսումնասիրությունների  վրա առանձնացրել ենք
ուսուցանող հարցերի կիրառման առավելությունները` 

1. Ուսուցիչն առավել արդյունավետ է կատարում դասի պլանավորումը
2. Ուշադրություն է դարձնում չափորոշիչային պահանջների մատուցմանը և յուրացմանը
3. Ճիշտ պլանավորումը և նվազագույն չափորոշիչային պահանջների իմացությունն իր հերթին նպաստում է դասի արդյունավետության բարձրացմանը
4. Ուսուցանող գնահատումը հնարավորություն է տալիս որոշել դասի յուրացման աստիճանը, ինչպես նաև շտկելու առկա թերությունները 


2. Արտաքին ընթացիկ գնահատում ԳԹԿ-ի կողմից

Այսօր տրվեց  արտաքին ընթացիկ գնահատման համար երկրորդ գրավոր աշխատանքը` 45 րոպե տևողությամբ: Հիշեցնեմ, որ նախատեսված  է կամայական երկու առարկայից թեստ 11-րդ դասարանի համար` նախորդ տարիների պարտադիր 2 առարկայի /հայոց լեզու և հանրահաշիվ/ փոխարեն: Այս կերպ ստուգվում է երեխաների կրթամակարդակը և աճը ավագ դպրոցում` նրանց մուտքից սկսած:

Արդյունքները պարզ կդառնան գործընթացի ավարտից հետո:


ԳԹԿ, թեստ անգլերեն,  11-1 դաս.                 


ԳԹԿ, թեստ անգլերենից, ռուսերենից /11-2դաս./
3. Թեմատիկ գրավոր աշխատանք  երկրաչափությունիցԵրկրաչափություն, 12-րդ դաս.

Comments