27.09.2016թ. 198 ավագ դպրոց

Դպրոցում սկսվել են թեմատիկ գրավոր աշխատանքները:
1.Զուգահեռ թեմատիկ գրավոր աշխատանք պատմությունից: 11-2 դասարան
   Թեման` Բագրատունյաց թագավորությունից մինչև մոնղոլ-թաթարական      արշավանքներ
2.Հայոց լեզվից /10-2 դասարան/թեման` Հայոց լեզվի հարցաշար, թեստ, լեզվի զարգացման փուլերը, հնդեվրոպական լեզվաընտանիք:

10-2, 11-2 դասարաններ


2.Զուգահեռ թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ հանրահաշվից և հայոց լեզվից
   11-1 և 10-2 դասարաններում:
Հանրահաշիվ` /11-1 դասարան/ Ցուցչային, աստիճանային ֆունկցիաներ/
Հայոց լեզու` /10-3 դասարան/, թեման` Հայոց լեզվի հարցաշար, թեստ, լեզվի զարգացման փուլերը, հնդեվրոպական լեզվաընտանիք:


10-3, 11-1 դասարաններ

3.
Ռուսաց լեզու 11-1 դասարանում

Դասը վարում է Ն. Թորոսյանը4,
Ինֆորմատիկա <Ծրագրավորման լեզուներ>
/11-1 դասարան/ 
Դասը վարում է Ա. Մելքումյանը

Comments