Գործնական աշխատանք քիմիայից 11-րդ դասարանում


Դասի թեման`<<Ալկեններ: Էթիլենի ստացումը և հատկությունների ուսումնասիրությունը>>:

Դասի  նպատակը` օգտվելով էլեկտրոնալին լաբորատորիայից ստանալ էթիլեն և ուսումնասիրել նրա հատկությունները՝ զարգացնելով աշակերտների  տրամաբանական  մտածողությունը, հիշողությունը, համեմատելու և անալիզի ենթարկելու կարողությունը: 

Դասի խնդիրները՝ 

  • ստացած տեսական գիտելիքների հիման վրա  աշակերտներին հանձնարարել կատարել ինքնուրույն աշխատանք էլեկտրոնալին լաբորատորիայից  Ալկեններ (ինտերակտիվ մաս) թեմայով:
  • էկրանի վրա դիտած փորձը հանձնարարել աշակերտներին կատարել ինքնուրույն, և արդյունքները գրանցել գործնական աշխատանքների տետրերում:
Սարքավորումներ`

  • անհատական համակարգիչներ, 
  • վիրտուալ լաբորատորիա,
  • էլեկտրոնային գրատախտակ:
Դասի ընթացքը`
I-փուլ: Նախապատրաստական փուլ: Դասի նպատակի ներկայացում:   
II-փուլ Տեսական մաս: Էկրանի վրա դիտել չհագեցած ածխաջրածինների հոմոլոգիական շարքը, իզոմերիան, անվանակարգը, ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները, էթիլենի մոլեկուլի կառուցվածքը (տեսական մաս):
III-փուլ  Ինտերակտիվ մաս: Աշակերտները կատարում են ինքնուրույն աշխատանք տեսականի հիման վրա:
IV-փուլ Տեսական մաս: Փորձի դիտում էկրանի վրա:
V-փուլ Գործնական մաս: Աշակերտները  զույգերով նույն փորձը կատարում են ինքնուրույն՝ օգտվելով վիրտուալ լաբորատորիայից:
VI-փուլ Գործնական մաս: Եզրահանգումների գրանցում գործնական աշխատանքների տետրերում:

Երևանի N198 ավագ դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհի` Լուսինե Բալայան:

     

       
Comments