Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանքների ժամանակացույց:

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանքների

ժամանակացույց

04.05
Հայոց լեզու

05.05
Հանրահաշիվ

06.05
Հայոց պատմություն

07.05
Կենսաբանություն

08.05
Անգլերեն

11.05
Քիմիա

12.05
Գրականություն

13.05
Ֆիզիկա

14.05
Ռուսերեն

15.05
Երկրաչափություն

Comments