11-րդ դասարանի քննական հարցաշար:

Հայոց պատմություն քննական հարցաշար 11-րդ դասարան

§ 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄՆ ՈՒ  ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ
§ 2. ԲԱԳՐԱՏՈԻՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԵԼՔԸ
§ 4. ԲԱԳՐԱՏՈԻՆՅԱՑ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՏՈՒՄՆ ՈՒ ԱՆԿՈՒՄԸ
§ 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ XI ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ
§ 2. ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ ՕՏԱՐ ՆՎԱՃՈՂՆԵՐԻ ԴԵՄ XII-XIV ԴԱՐԵՐՈՒՄ
§ 1. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ ԿԻԼԻԿԻԱՅՈՒՄ
§2.ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԸՆԴԱՐՁԱԿՈՒՄՆ ՈՒ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ
§ 3. ՀԱՅՈՑ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ
§ 4. ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ XIII ԴԱՐՈՒՄ
§ 5. ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒԼԱՑՈՒՄՆ ՈՒ ԱՆԿՈՒՄԸ
§ 1.   ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ XV ԴԱՐՈՒՄ
§ 2.   ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ XVI ԴԱՐՈՒՄ ԵՎ XVII ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ  
§ 3.   ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՇԽՈՒԺԱՑՈՒՄԸ 
§ 1.ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՆՈՐ ՓՈՒԼԸ
§ 2.ԻՍՐԱՅԵԼ ՕՐՈԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
§ 3.ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՊԱՅՔԱՐՆ ԱՐՑԱԽՈՒՄ
§ 4.ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   
§ 5.ԶԻՆՎԱԾ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
§ 6.ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ XVIII ԴԱՐԻ ԿԵՍԵՐԻՆ
§ 7. ՀՆԴԿԱՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ
§ 8.ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՎ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ XVIII ԴԱՐՈՒՄ
§ 1.ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՍՐՈՒՄԸ։ 1877-1878 ԹԹ. ՌՈԻՍ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐԸ
§ 2.   ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ
§ 1.ՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐԸ
§ 2.ԱԶԳԱՅԻՆ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ
§ 3.ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՆՈՐ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈԻԹՅՈԻՆԸ
§ 4. ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ԽՄԲԱԿՆԵՐԸ  ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ
§ 5. ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
§ 1. ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՎԵՐԵԼՔԸ։ ՀԱՅԴՈՒԿԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ
§ 2. ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՍԿԻԶԲԸ
§ 3. ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ 1894-1896 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
§ 4. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ԵՎ ՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ XIX ԴԱՐԻ ՎԵՐՋԻՆ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿ ՈՒՄ
§ 1. ՊԱՅՔԱՐ ՑԱՐԻԶՄԻ ՀԱԿԱՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ
§ 2. ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 1907-1914 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 
§ 3. ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ  ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ XX ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԲԻՆ
§ 4. ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԵՐԻ ՀԵՂԱՇՐՋՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈԻԹՅՈԻՆԸ
§ 5. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ 1912-1914 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
§ 1. ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՃԱԿԱՏԸ
§ 2. ՀԱՅ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ
§ 3. ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԸ
§ 4. ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՍԿԻԶԲԸ
§ 5. ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ
§ 6. ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ֊ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ
§ 7. ԲՈԼՇԵՎԻԿՅԱՆ ՀԵՂԱՇՐՋՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ
§ 8. ԻՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՅՍ ՐԿՈՎԿ ԱՍ ՈՒՄ 1918 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԿԶԲՆԵՐԻՆ
§ 9. 1918 Թ. ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐԸ


Comments