10-րդ դասարանի քննական հարցաշար:

Հայոց պատմության քննական հարցաշար
10-րդ դասարան


ì³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙÝ áõ ѽáñ³óáõÙÁ
ì³ÝÇ ï»ñáõÃÛáõÝÁ ²ñ·ÇßïÇ I-Ç ¨ ê³ñ¹áõñÇ II-Ç ûñáù
ì³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ ø.³. VIII ¹³ñÇ í»ñçÇÝ »ñ»ëݳÙÛ³ÏáõÙ ¨ ø.³. VII ¹³ñáõÙ:
³·³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ
г۳ëï³ÝÁ ø.³. VII ¹³ñ³í»ñçÇó ÙÇ㨠ø.³. 330-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ
гÛáó ó·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ø.³. 331-201 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
²ñï³ß»ë I-Ç ÙdzíáñÇã ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
²ñï³ß»ë I-Ç µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ
г۳ëï³ÝÁ ³ß˳ñÑ³Ï³É ï»ñáõÃÛáõÝ:îÇ·ñ³Ý II Ø»Í
è³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýáñ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ²é³ç³íáñ ²ëdzÛáõÙ
г۳ë³ï³ÝÇ å³Ûù³ñÝ Áݹ¹»Ù ÐéáÙÇ Í³í³É³å³ßï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý:²ñï³í³½¹ II
²ñï³ß»ëÛ³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ
г۳ëï³ÝÁ ÐéáÙÇ ¨ ä³ñèëï³ÝÇ ÙñóϳóáõÃÛ³Ý Ã³ï»ñ³µ»ñÙáõÙ
Ø»Í Ð³ÛùÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝáõÙ ²ñß³ÏáõÝÇÝ»ñÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÙÁ
Ø»Í Ð³ÛùÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ I-III ¹³ñ»ñáõÙ
øñÇëïïáÝ»áõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ å»ï³Ï³Ý ÏñáÝ
²í³ï³ïÇñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ г۳ëï³ÝáõÙ
ä³Ûù³ñ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý áõŻճóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
²ñß³Ï ¨ ä³å ó·³íáñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
гÛáó ²ñß³ÏáõÝÛ³ó ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ÙáõïÁ
²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ñ½å³Ý³Ï³ ϳñ·³íÇ׳ÏÁ: ì³ñ¹³Ý³Ýó å³ï»ñ³½ÙÇ ëÏǽµÁ
450-451Ãà ì³ñ¹³Ý³Ýó å³ï»ñ³½ÙÁ
ì³Ñ³Ý سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ ·É˳íáñ³Í ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ 481-484ÃÃ
г۳ëï³ÝÁ VI ¹³ñáõÙ
г۳ëï³ÝÁ VII ¹³ñáõÙ
Ð³Û Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ѳٳϳñ·Á ³ñ³µ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ·»ñÇß˳ÝáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ

Comments