ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

                                    Ստուգարք,2-րդ կիսամյակ
                                       10-րդ դասարան
1.Որ բջիջներն են կոչվում նախակորիզավոր
2.Որ բջիջներն են կոչվում կորիզավոր
3.Համեմատեք բուսական և կենդանական բջիջները
4.Ինչ է բջջաթաղանթը
5.Ինչից է կազմված բջջաթաղանթը
6.Ինչ է պլազմալեմը
7.Ինչ կառուցվածք ունի պլազմալեմը
8.Թվարկել պլազմալեմի ֆունկցիաները
9.Նյութերի փոխադրման որ գործընթացն է կոչվում ակտիվ
10Նյութերի փոխադրման որ գործընթացն է կոչվում պասիվ
11.Թաղանթում ինչպիսի պոմպեր գիտեք’նշել
12.Ինչ է ֆագոցիտոզը
13.Ինչ է պինոցիտոզը
14.Որ բջիջներն են կատարում ֆագոցիտոզ
15.Որ բջիջներն են կատարում պինոցիտոզ
16.Ինչ է իրենից ներկայացնում կորիզավոր բջջի ցիտոպլազման
17.Ինչ են ներառուկները
18.Որ կառույցներն են կազմավորում բջջակմաղքը
19.Ինչ կառուցվածք ունի էնդոպլազմային ցանցը
20.Ինչ ֆունկցիաներ է կատարում էնդոպլազմային ցանցը
21.Ինչ կառուցվածք ունեն ռիբոսոմները
22.Բջջում որտեղ կան ռիբոսոմներ
23.Ինչ ֆունկցիա են կատարում ռիբոսոմները
24.Ինչպիսի տարբերություններ կան հարթ և հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցերի միջև

25.Ինչ կառուցվածք ունի Գոլջիի ապարատը
26.Ինչ ֆունկցիաներ է կատարում Գոլջիի ապարատը           Հարցաշար 11-րդ դասարան,2-րդ կիսամյակ
1.Ինչ բույս ընտրեց Մենդելը իր հետազոտությունների համար
2.Ինչու ընտրեց այդ բույսը
3.Ինչ է հիբրիդացումը
4.Ինչ է հիբրիդը
5.Բերել հիբրիդացման օրինակ
6.Որ խաչասերումն է կոչվում միահիբրիդային
7.Բերել միահիբրիդային խաչասերման օրինակ
8.Միահիբրիդային խաչասերման ժամանակ որ հատկանիշն է դրսևորվում առաջին սերնդում
9.Ինչ տառով էր նշանակում Մենդելը դոմինանտ հատկանիշը
10.Ինչ տառով էր նշանակում Մենդելը ռեցեսիվ հատկանիշը
11.Ինչպես էր նշնկում Մենդելը հիբրիդների առաջին սերունդը
12.Միահիբրիդային խաչասերման ժամանակ ինչպիսի սերունդ է ստացվում
13.Ինչ առանձնյակներ խաչասերեց Մենդելը 2-րդ օրենքում
14.2-րդ օրենքում որոնք են դոմինանտ հատկանիշներով,որոնք ռեցեսիվ
15.Բերել միջանկյալ ժառանգականության  օրինակ
16.Ինչ բանաձևով են որոշվում գենոտիպերի քանակը լրիվ դոմինանտության ժամանակ
17.Ինչ բանաձևով են որոշվում ֆենոտիպերի քանակը
18.Ինչ բանաձևով են որոշվում գենոտիպերի քանակը ոչ լրիվ դոմինանտության ժամանակ
19.Ինչ բանաձևով է որոշվում ֆենոտիպերի քանակը ոչ լրիվ դոմինանտության ժամանակ
20.Որ խաչասերումն է կոչվում երկհիբրիդային
21.Ինչ հատկանիշներ վերցրեց Մենդելը երկհիբրիդային խաչասերման ժամանակ
22.Ինչ է բազմահիբրիդային խաչասերումը
23.Որ քրոմոսոմներն են կոչվում հոմոլոգ
24.ինչպես են անվանում հոմոլոգ քրոմոսոմների նույն լոկուսներում գտնվող գեները
25.Ով է ձևակերպել  ժառանգականության  քրոմոսոմային տեսությունը
26.Ինչ գամետներ է առաջացնում   մեկ հատկանիշով հետերոզիգոտ առանձնյակը
27.Ինչ գամետներ է առաջացնում երկու հատկանիշով հետերոզիգոտ առանձնյակը
28.Ինչ բանաձևով է որոշվում գամետների քանակը
29.Իր ուսումնասիրություններում  Մորգանը ինչու ընտրեց դրոզոֆիլ պտղաճանճին
30.Ինչպես են ժառանգվում նույն քրոմոսոմում  գտնվող գեները
31.Երբ է որոշվում ծնվող առանձնյակների սեռը
32.Ինչով է պայմանավորված ծնվող առանձնյակի սեռը
33.Ինչպիսին է զիգոտի քրոմոսոմային հավաքակազմը’ դիպլոիդ ,հապլոիդ
34.Քանի սեռական քրոմոսոմ ունի յուրաքանչյուր գամետ
35.Ինչպես են միմյանց հարաբերում սեռերը,գրել
36.Բոլոր կենդանի օրգանիզմներն ունեն սեռական քրոմոսոմներ
37.Որանք են սեռի հետ շղթայակցված հատկանիշները
38.Բերեք իգրեք քրոմոսոմի հետ շղթայակցված հատկանիշների օրինակներ
39.Բերեք իքս քրոմոսոմի հետ շղթայակցված հատկանիշների օրինակներ
40.Ինչպես անվանեց Դարվինը  ժառանգական փոփոխականությունը
41.Ինչպես անվանեց Դարվինը ոչ ժառանգական փոփոխականությունը
42.Ինչ հիմնական ձևեր ունի ժառանգական փոփոխականությունը
43.Ինչով է պայմանավորված կորիզային ժառանգականությունը
44.Ինչ է ռեակցիայի նորման
45.Բերել ռեակցիայի լայն և նեղ նորմա ունեցող հատկանիշներ:
46.Ով է առաջարկել մուտացիա տերմինը
47.Ինչպիսին են լինում մուտացիաները ըստ ծագման
48.Ինչպիսին են մուտացիաները հետերոզիգոտ վիճակում դրսևորման ձևի
49.Փոփոխված ժառանգական նյութի տեղով
50.Առաջացման տեղով
51.Թվարկել գենոմային մուտացիաները
52.Կարող են մուտացիայի ենթարկվել քրոմոսոմները
53.Ինչով են պայմանավորված քրոմոսոմսյին մուտացիաները
54.Թվարկել քրոմոսոմային մուտացիաները
55.Ինչով է պայմանավորված գենային մուտացիաները
56.Թվարկել գենային մուտացիաները
57.Թվարկել մուտածին գործոնները
58.Որոնք են մարդու ժառանգականության ուսումնասիրման մեթոդները:

Comments