ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՔԻՄԻԱՅԻ ՍՏՈՒԳԱՐՔԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

Քիմիայի հարցաշար 11-րդ դաս.
1.      Ի՞նչ է ֆունկցիոնալ խումբը:
2.      Գրե´լ կարբոնիլային և կարբօքսիլային խմբերը:
3.      Հագեցած միտատոմ սպիրտների ընդհանուր բանաձևը:
4.      Ներկայացնել սահմանային միատոմ սպիրտների հոմոլոգիական շարքը:
5.      Ո՞ր սպիրտներն են կոչվում բազմատոմ:Գրե´լ էթիլենգլիկոլի և գլիցերինի բանաձևերը:
6.      Ո՞ր նյութերն են կոչվում ֆենոլներ:
7.      Ո՞ր նյութերն են կոչվում ալդեհիդներ:
8.      Թվարկե´ք ալդեհիդների հոմոլոգիական շարքի առաջին 5 ներկայացուցիչներին:
9.      Ո՞ր օրգանական նյութերն են կոչվում կարբոնաթթուներ:
10.  Գրե´լ կարբոնաթթուների ընդհանուր բանաձը:
11.  Թվարկե´ք կարբոնաթթուների ֆիզիկական հատկությունները:
12.  Թվարկե´ք կարբոնաթթուների քիմիական հատկությունները:
13.  Ո՞ր նյութերն են կոչվում էսթերներ:
14.  Գրե´լ էսթերների  ֆիզիկական հատկությունները:
15.  Ո՞ր օրգանական նյութերն են կոչվում ճարպեր:
16.  Ինչո՞վ են տարբերվում պինդ ճարպերը հեղուկ ճարպերից:
17.  Ո՞ր պրոցեսն է կոչվում օճառացում:
18.  Ի՞նչ պրոցես է հիդրումը:
19.  Ի՞նչ է հիդրատացումը:
20.  Էսթերների ստացման պրոցեսում ո՞ր փոխազդող նյութերից է պոկվում H-ը:
21.  Ինչպե՞ս է գրվում բենզիլ ռադիկալը:
22.  Ինչո՞վ են տարբերվում հագեցած սպիրտները չհագեցած սպիրտներից:
23.  Ինչո՞վ է պայմանավորված սպիրտների լավ լուծելիությունը:
24.  Ի՞նչ տեսակի իզոմերիաներ են տալիս սպիրտները:
25.  Եռնիտրոգլիցերինի կիրառությունը:
26.  Ֆենոլի կիրառությունը:
27.  Նշել այն ռեակցիաները,որոնցով հայտաբերում են ալդեհիդներին:
28.  Ո՞ր ռեակցիաներն են կոչվում պոլիկոնդենացման:
29.  Ալդեհիդների կիրառությունը:
30.  Նշել հոմոլոգիական շարքի առաջին 5 կարբոնաթթուների անվանումները:
31.  Գրել միջնաթթվի բանաձևը:
32.  Գրել քացախաթթվի բանաձևը:
33.  Գրել պալմիտինաթթվի և ստեարինաթթվի բանաձևը:
34.  Գրել օլեինաթթվի կառուցվածքային բանաձևը:
35.  Գրել էսթերների ստացման ընդհանուր ռեակցիան:
36.  Ցույց տալ էսթերի ստացման ժ/կ որ նյութերից է պոկվում OH խումբը
37.  Գրել ճարպերի ագրեգատային վիճակի մասին:
38.  Գրել հեղուկ օճառի բաղադրության մեջ մտնող տարրը:
39.  Պինդ օճառի բաղադրության մտնող տարրը:
40.  Ինչո՞վ է պայմանավորված որոշ ճարպերի կծվելը,տհաճ հոտը ու համը:
41.  Ինչպիսի՞ ածխաջրեր գիտեք:
42.  Ի՞նչ ֆունկցիոնալ խմբեր կան գլյուկոզի մոլեկուլում:
43.  Գրել միաշաքարների օրինակներ:
44.  Գրել բազմաշաքարների օրինակներ:
45.  Գրել օսլայի բանաձևը:


Քիմիայի հարցաշար 10-րդ դաս.
1.      Ո՞ր նյութերն են կոչվում էլեկտրոլիտներ:Բերել օրինակներ:
2.      Ո՞ր նյութերն են կոչվում ոչէլեկտրոլիտներ:
3.      Ի՞նչ է իոնը:
4.      Գրե´լ էլեկտրոլիտի դիսացման աստիճանի որոշման բանաձևը:
5.      Ըստ էլեկտրոլիտիկ դիսացման տեսության ո´ր նյութերն են թթուները,հիմքերը և աղերը:
6.      Ո՞ր ռեակցիաներն են կոչվում իոնափոխանակման:Նշել նրանց ընթանալու պայմանները:
7.      Ի՞նչ է հիդրոիլզը:Նշե´լ հիդրոլիզի ընթանալու պայմանները:
8.      Ո՞ր ռեակցիաներն են կոչվում օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ:
9.      Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդիչներ,որոնք վերականգնիչներ:
10.  Ո՞ր պրոցեսն է կոչվում օքսիդացման,որը վերականգնման:
11.  Ո՞ր պրոցեսն է կոչվում էլեկտրոլիզ:
12.  Ի՞նչ գործընթաց է կատարվում կաթոդի վրա:
13.  Նշե´լ կաթոդային օրինաչափությունները:
14.  Նշե´լ անոդային օրինաչափությունները:
15.  Ի՞նչ գործընթաց է կատարվում անոդի վրա:
16.  Ինչպե՞ս է կոչվում մետաղի և ջրածնի փոխազդեցության արգասիքը:
17.  Ի՞նչ է նշանակում հալոգեն բառը:
18.  Նշե´լ շղթայական ռեակցիաների փուլերը:
19.  ՊՀ-ի ո՞ր խմբի և ո՞ր ենթախմբի մեջ են գտնվում հալոգենները:
20.  Քանի՞ էլեկտրոն կա թթվածնի արտաքին էներգետիկ մակարդակում:
21.  Ո՞ր էլեկտրոդն է կոչվում  անոդ:
22.  Ո՞ր էլեկտրոդն է կոչվում կատոդ:
23.  Ո՞ր մասնիկներն են կոչվում կատիոններ:
24.  Ո՞ր մասնիկներն են կոչվում անիոններ:
25.  Թվարկել իոնափոխանակման ռեակցիաների փուլերի անունները:
26.  Պարզ նյութերի օքսիդացման աստիճանը:
27.  Ի՞նչ իզոտոպներ ունի ջրածինը:
28.  Ո՞ր իզոտոպն է մտնում ծանր ջրի բաղադրության մեջ:
29.  Գրել հալոգենների ագրեգատային վիճակի մասին:
30.  Ինչպե՞ս է կոչվում մետաղի և հալոգենի փոխազդեցության արգասիքը:
31.  Հալոգենների արտաքին էներգետիկ մակարդակում քանի էլեկտրոն կա:
32.  Գրել քլորի ատոմի էլեկտրոնային կառուցվածքի բանաձևը:
33.  Ֆտորի կիրառությունը:
34.  Քլորի կիրառությունը:
35.  Բրոմի կիրառությունը:
36.  Յոդի կիրառությունը:
37.  ՊՀ-ի որ խմբում է գտնվում թթվածինը:
38.  ՊՀ-ի որ ենթախմբում է գտնվում թթվածինը:
39.  Ո՞ր պարբերությունում է գտնվում թթվածինը:
40.  Թվարկեք թթվածնի ենթախմբի տարրերը:
41.  Նշել թթվածին տարրի օքսիդացման աստիճանները:
42.  Ո՞ր նյութերն են կոչվում նիտրիդներ:
43.  Ներկայացրեք ամոնիակի բանաձևը:
44.  Ի՞նչ դիրք է զբաղեցնում ֆոսֆորը ՊՀ-ում:
45.  Ինչպե՞ս են կոչվում ֆոսֆորական թթվի աղերը:

Comments