Հայոց լեզվի 11-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակի ստուգարքի հարցաշար:

11-րդ դասարանի 2-րդ  կիսամյակի  հայոց լեզվի ստուգարքի հարցաշար

1.Ի՞նչ է  խոնարհումը:
2. Որո՞նք են բայի  եղանակները:
3. Որո՞նք են բայի հիմնական ժամանակները:
4. Ի՞նչ է ցույց տալիս բայի  դեմքը:
5.Ի՞նչ  է ցույց տալիս   բայի թիվը:
6. Ինչպե՞ս են  արտահայտում  գործողությունը  դրական խոնարհման բայերը:
7. Ինչպե՞ս  են արտահայտում   գործողությունը  ժխտական  խոնարհման  բայերը:
8. Ո՞րն է օժանդակ բայը , քանի՞ ժամանակ ,  դեմք  և թիվ  ունի :
9. Ի՞նչ է հարացույցը:
10. Ի՞նչ է ցույց տալիս սահմանական եղանակը:
11. Քանի՞ ժամանակաձև ունի սահմանական եղանակը ,և որոնք են դրանք:
12. Որո՞նք են սահմանական եղանակի բաղադրյալ ժամանակաձևերը:
13.Ո՞րն է սահմանական եղանակի միակ  պարզ  ժամանակաձևը:
14. Ինչպե՞ս են կազմվում սահմանական եղանակի  բաղադրյալ  ժամանակաձևերը:
15. Ի՞նչ   վերջավորություններով է կազմվում  անցյալ կատարյալը:
16. Ի՞նչ է ցույց տալիս  հրամայական եղանակը:
17. Քանի ՞ ժամանակաձև ունի  հրամայական եղանակը:
18.Որո՞նք են   հրամայական եղանակի  բայաձևերի  վերջավորությունները:
19. Ի՞նչ  է ցույց տալիս  ըղձական եղանակը:
20. Որո՞նք են ըղձական եղանակի  կամանակաձևերը:
21. Ի՞նչ  վերջավորություններով են կազմվում ըղձական եղանակի ժամանակաձևերը:
22. Ի՞նչ է ցույց  տալիս  ենթադրական եղանակը:
23. Քանի՞ ժամանակաձև ունի ենթադրական  եղանակը:
24. Ինչպե՞ս են կազմվում  ենթադրական  եղանակի  ժամանակաձևերը:
25. Ի՞նչ է ցույց տալիս  հարկադրական   եղանակը:
26. Ի՞նչ  ժամանակաձևեր  ունի հարկադրական եղանակը:
27. Ինչպե՞ս  է կազմվում  հարկադրական եղանակի  ժամանակաձևերը:
28. Ի՞նչ են  արտահայտում ժխտական  խոնարհման  բայերը:
29. Ինչպե՞ս են կազմվում  ժխտական   ժամանակաձևերը:
30. Որո՞նք են  լեզվզբանության  բաժինները:
31. Ի՞նչ է ուսումնասիրվում  հնչյունաբանության  մեջ:
32. Ի՞նչ է ուսումնասիրվում  բառագիտության մեջ :
33. Ի՞նչ ենթաբաժիններից է կազմված  քերականությունը:
34. Ի՞նչ է ուսումնասիրվում  ձևաբանության  մեջ:
35. Ի՞նչ է ուսումնասիրվում  շարահյուսության  մեջ:
36. Ի՞նչ է հոմանշությունը:
37. Ի՞նչ է շարահյուսական հոմանշությունը:
38. Ե՞րբ են բարդ բառն  ու բառակապակցությունը  հոմանիշներ դառնում :
39. Բացի հոլովելուց՝ ուրիշ ի՞նչ միջոցով  կարող  ենք  կապակցել բառերը:
40. Ո՞րն է դերբայական  դարձվածը:
42. Ի՞նչ միավորի է հոմանիշ դառնում  դերբայական դարձվածը:
43. Ըստ  կետադրման ՝ ի՞նչ տեսակների են լինում դերբայական  դարձվածները:
44. Ինչպես են կետադրվում  նախադաս,  միջադաս  և հետադաս  դերբայական  դարձվածները:
 45.Դերբայական  ո՞ր  դարձվածներն են  կետադրվում:

46. Ո՞ր դեպքերում  դերբայական  դարձվածները չեն  տրոհվում:

Comments

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

Post a Comment