11-րդ դասարանի ֆիզիկայի ստուգարքի հարցաշար 2-րդ կիսամյակ:

                          11-րդ դասարանի ֆիզիկայի ստուգարքի հարցաշար

1.      Ձևակերպել լիցքի պահպանման օրենքը:
2.      Ինչպե՞ս են փոխազդում երկու լիցքավորված մարմինները,երբ նրանց լիցքերը ա. նույնանուն են, բ. տարանուն:
3.      Ձևակերպել Կուլոնի օրենքը:
4.      Ո՞ր մեծությունն են անվանում էլեկտրական դածտի լարվածություն:
5.      Ի՞նչ միավորով է արտահայտվում էլեկտրական դաշտի լարվածությունը:
6.      Գրեք կետային լիցքի էլեկտրական դաշտի լարվածության բանաձևը:
7.      Ի՞նչ է էլեկտրական դաշտի ուժագիծը:
8.      Ո՞ր ուժերն են կոչվում պոտենցիալային:
9.      Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն են անվանում էլեկտրասատատիկ դաշտի պոտենցիալ:
10.  Ո՞րն է պոտենցիալի միավորը ՄՀ-ում:
11.  Ի՞նչ է էլեկտրական լարումը տարածության երկու կետերի միջև:
12.  Ո՞ր նյութերն են անվանում հաղորդիչներ:
13.  Ո՞րն է պոտենցիալների տարբերության( լարման) միավորը ՄՀ-ում:
14.  Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն են անվանում առանձնացված հաղորդչի էլեկտրաունակություն:  
15.  Ինչի՞ց է կախված հաղորդչի ունակությունը:
16.  Ի՞նչ է կոնդենսատորը:
17.  Ո՞ր մեծությունն են անվանում կոնդենսատորի էլեկտրաունակություն:
18.  Գրեք հարթ կոնդենսատորի էլեկտրաունակության բանաձևը:
19.  Ի՞նչ է էլեկտրական հոսանքը:
20.   Ի՞նչ ազդեցություններ ունի էլեկտրական հոսանքը:
21.  Ո՞ր հոսանքն են անվանում հաստատուն:
22.  Ո՞ր մեծությունն են անվանում հոսանքի ուժ:
23.  Ի՞նչ միավորով է արտահայտվում հոսանքի ուժը ՄՀ-ում:
24.  Ինչպե՞ս է կախված հոսանքի ուժն ազատ լիցքակիրների ուղղորդված շարժման միջին արագությունից և կոնցենտրացիայից:
25.  Ձևակերպել Օհմի օրենքը շղթայի տեղամասի համար:
26.  Ի՞նչ մեծություններից է կախված հաղորդչի դիմադրությունը:
27.  Հաղորդչի ո՞ր միացումն է կոչվում հաջորդական:
28.  Հաղորդչի ո՞ր միացումն է կոչվում զուգահեռ:
29.  Ո՞ր մեծության արժեքն է միևնույնը հաջորդական միացված բոլոր հաղորդիչների համար:
30.  Ո՞ր մեծության արժեքն է միևնույնը զուգահեռ միացված բոլոր հաղորդիչների համար:
31.  Ի՞նչ բանաձևուվ են որոշում հաջորդական միացված հաղորդիչների ընդհանուր դիմադրությունը:
32.  Ի՞նչ բանաձևուվ են որոշում զուգահեռ միացված հաղորդիչների ընդհանուր դիմադրությունը:
33.  Ո՞ր բանաջևով են որոշում հոսանքի աշխատանքը:
34.  Ո՞ր մեծությունն են անվանում հոսանքի հզորություն:
35.  Ձևակերպել Օհմի օրենքը լրիվ շղթայի համար:
36.  Ի՞նչ է կարճ միացումը:
37.  Ձևակերպել Ֆարադեյի օրենքը էլեկտրոլիզի համար:
38.  Ո՞ր մասնիկների ուղղորդված շարժումով է պայմանավորված էլեկտրական հոանքը մետաղներում:
39.  Ո՞ր մասնիկների ուղղորդված շարժումով է պայմանավորված էլեկտրական հոանքը կիսահաղորդիչներում:

40.  Ո՞ր մասնիկների ուղղորդված շարժումով է պայմանավորված էլեկտրական հոանքը էլեկտրոլիտներում:

Comments