Հայոց լեզվի 10-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակի ստուգարքի հարցաշար:

10-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակի   հայոց լեզվի  ստուգարքի հարցաշար
1.Որո՞նք են  մենիմաստ բառերը:
2.Որոնք են  բազմիմաստ բառերը:
3.Ո՞ր բառերն են մտնում  գործուն բառաշերտի մեջ:
4. Ո՞ր բառերն են մտնում  ոչ գործուն  բառաշերտի մեջ:
5.Ի՞նչ է հնաբանությունը:
6. Ի՞նչ տեսակների են բաժանվում հնաբանությունները:
7. Ո՞ր հնաբանություններն են կոչվում  պատմաբառեր:
8.Ո՞ր  հնաբանություններն են  կոչվում  հնաբառեր:
9. Հիմնականում  ի՞նչ նպատակով  են  գործածվում հնաբանությունները:
10.Ի՞նչ է նորաբանությունը:
11. Ի՞նչ եղանակներով են առաջանում նորաբանությունները:
12. Ի՞նչ է հեղինակային նորաբանությունը:
13. Զարգացման ո՞ր փուլերից են  բառեր անցել  ժամանակակից հայերենի բառապաշարին:
14. Որո՞նք  են համարվում նոր հայերեն բառեր:
15.Ի՞նչ է ածանցումը:
16. Ի՞նչ խոսքի մասեր են կազմվում ածանցներով:
17. Քանի՞ տեսակ են լինում ածանցներն  ըստ դիրքի:
18. Ի՞նչ է բառաբարդումը:
19. Ինչպե՞ս կարող են գրվել  բարդության բաղադրիչները:
20. Ինչպիսի՞ն  են լինում բարդությունները:
21. Ինչպե՞ս են կապակցվում  համադրական  բարդության  բաղադրիչները:
22. Ո՞ր բարդություններն են կոչվում կրկնավոր:
23. Հիմնականում    ի՞նչ խոսքի մասեր են կազմվում կրկնավորների միջոցով:
24. Ի՞նչ է հարադրումը:
25. Ի՞ նչ  տեսակների են լինում հարադրությունները:
26. Ի՞նչ տեսակների են լինում բարդ բառերը:
27. Ի՞նչ  է հապավումը:
28. Ի ՞նչ  տեսակներ ունի հապավումը:
29. Ինչպե՞ս  են գրվում տառային հապավումները:
30. Ի՞նչ  է ուսումնասիրում  բառարանագրությունը:
31. Լեզվի ո՞ր բաժիններին  է առնչվում  բառարանագրությունը:
32.Ի՞նչ  տեսակների  են բաժանվում բառարանները:
33.Ստուգաբանական բառարաններում  ի՞նչ  տեսանկյունով է ներկայանում բառը:
34. Որո՞նք են հայերենի նորագույն բացատրական բառարանները:
35.Ո՞ր  բառարանում է  տրվում բառերի ճիշտ գրությունը:
36. Ի՞նչ հիմնական  մասեր ունի տեքստը:
37. Ի՞նչ է ներկայացվում սկզբնամասում:
38.Ի՞նչ է ներկայացվում հիմնամասում:
39. Ի՞նչ է  ներկայացվում  ավարտամասում:
40. Ի՞նչ է վերնագիրը:
41. Ինչպիսի՞ն են լինում վերնագրերը:
42.Ի՞նչ  է ենթավերնագիրը:
43. Ի՞նչ է բնաբանը և ի՞նչ  դեր ունի:
44.Ի՞նչ է առաջաբանը և ի՞նչ դեր ունի:
45. Ինչո՞վ  է   տարբերվում ներածությունն առաջաբանից:
46.  Ինչո՞վ են տարբերվում  գիտական և գեղարվեստական տեքստերի առաջաբանները:
47.Ի՞նչ է վերջաբանը:
48. Ո՞րն է տեքստի հիմնական  բաղադրիչ միավորը:
49.Ի՞նչ է պարբերությունը:
50. Ինրպե՞ս  են  առանձնացվում պարբերությունները:
51.Ի՞նչ է  ծանոթագրությունը:
52. Ինչպե՞ս  են ներկայացվում ծանոթագրությունները:
53. Ի՞նչ է ցանկը  և ի՞նչ  տեսակներ   ունի:
54. Ի՞նչ է հավելվածը:
55. Ի՞նչ է ամփոփումը
56. Ի՞նչ  է  տեղեկատվությունը:
57. Ի՞նչ միջոցներով է հաղորդվում  տեղեկատվությունը:
58. Ի՞նչ  խմբերի  են բաժանվում տեղեկատվական  ժանրերը:
59. Ի՞նչ  է ակնարկը:
60. Ե՞րբ է ձևավորվել  ակնարկի ժանրը:
61. Ի՞նչ է նշանակում ակնարկ  բառը :

62. Ի՞նչ  հիմնական  տեսակներ  ունի   ակնարկը:

Comments