Ֆիզիկայի ստուգարքի հարցաշար 10-րդ դասարան, 2-րդ կիսամյակ:

Ստուգարք
Ֆիզիկա 10-րդ դասարան 2-րդ կիսամյակ

1.Որ ուժն է կոչվում տրված ուժերի համազոր:
2.Ինչ է ուժի բազուկը:
3.Որ ֆիզիկական մեծությունն են անվանում ուժի մոմենտ տրված առանցքի նկատմամբ:
Ինչ միավորով է արտահայտվում ուժի մոմենտը:
4.Ձևակերպեք պինդ մարմնի հավասարակշռության ընդհանուր պայմանները:Ինչ հավասարումներով են արտահայտվում այդ պայմանները:Քանի հավասարում է արտահայտում այդ պայմանները : Ինչու:
5.Որ կետն են անվանում մարմնի զանգվածների կենտրոն:
6.Ինչպես պետք է ուղված լինի այն ուժը,որը պինդ մարմնին հաղորդում է համընթաց շարժում:
7.Որ կետն են անվանում մարմնի ծանրության կենտրոն:
8.Որ հավասարակշռությունն են անվանում  ա) կայուն բ) անկայուն գ) անտարբեր      
9.Սահմանեք մեխանիկական աշխատանքը :
10.Ինչ միավորով է արտահայտվում աշխատանքը միավորների ՄՀ-ում :Որն է նրա ֆիզիկական իմաստը :
11.Որ դեպքում է մարմնի վրա ազդող ուժի աշխատանքը ա) դրական բ) բացասական գ) 0
12.Որոնք են հաստատուն ուժի աշխատանքի հատկությունները:
13. Որն է աշխատանքի բանաձևի երկրաչափական իմաստը :
14. Ինչ բանաձևով է որոշվում ծանրության ուժի աշխատանքը երկրի մակերևույթի մոտ կետերում:
15.Հորիզոնի հետ  a անկյուն կազմող թեք հարթությամբ m զանգվածով մարմինն անցնում է  L ճանապարհ:Որքան է ծանրության ուժի աշխատանքը:
16.Որքան է առաձգականության ուժի կատարած աշխատանքը,եթե K կոշտությամբ զսպանակի երկարացումը  x 1-ից  դառնում է x2:
17.K կոշտությամբ զսպանակի երկարացումը x-ից նվազեց մինչև 0:Որքան է առաձգականության ուժի կատարած աշխատանքը :
18.Որքան է առաձգականության ուժի կատարած աշխատանքը եթե մարմինը որի վրա այն ազդում է որոշ ճանապարհ անցնելուց հետո վերադառնում է իր ելակետը:
19.Ինչ Նշան ունի առաձգականության ուժի կատարած աշխատանքը չդեֆորմացված զսպանակի ա) ձգման ժամանակ բ) սեղմման ժամանակ:Պատասխանը հիմնավորեք:
20.Որ ուժերն են կոչվում պոտենցիալային :
21.Բերեք պոտենցիալային և ոչ պոտենցիալային ուժերի օրինակներ:
22.Որ մեծությունն են անվանում հզորություն:
23.Ինչ միավորով է արտահայտվում հզորությունը միավորների ՄՀ-ում :
24.Որ մեծությունն են կոչվում ակնթարթային հզորություն:
25.Ինչպես է ավտոմեքենայի արագությունը կախված շարժիչի քարշի ուժից հաստատուն հզորության դեպքում:
26.Ինչպես է կախված հավասարաչափ շարժվող հրթիռի հզորությունը նրա արագությունից եթե օդի դիմադրության ուժի մոդուլը ուղիղ համեմատական է հրթիռի արագության քառակուսուն:
27.Որ մեծությունն է կոչվում ՕԳԳ:
28.Ինչ ենք հասկանում ասելով մարմինն օժտված է էներգիայով :
29.Որ էներգիան են անվանում մարմնի կինետիկ էներգիա և ինչ բանաձևով է այն արտահայտվում :
30.Որն է կինետիկ էներգիայի միավորը ՄՀ-ում:
31.Պատկերեք կինետիկ էներգիայի արագությունից կախումն արտահայտող գրաֆիկը :
32.Ինչպես է փոխվում շրջանագծային շարժում կատարող մարմնի կինետիկ էներգիան ժամանակի ընթացքում:
33.Ձևակերպեք մարմնի կինետիկ Էներգիայի թեորեմը:
34.Որ էներգիան են անվանում պոտենցիալ էներգիա:
35.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի ծանրույթյան ուժով պայմանավորված պոտենցիալ էներգիան:
36.Ինչ են հասկանում պոտենցիալ էներգիայի զրոյական մակարդակ ասելով :
37.Որքան է  m զանգվածով մարմնի պոտենցիալ էներգիայի փոփոխությունը երկրի մակերևույթից մինչև h խորությամբ հանքահորի հատակն իջնելիս:
38.Ինչ բանաձևով է որոշվում առաձգականորեն դեֆորմացված զսպանակի պոտենցիալ էներգիան:
39.Ինպես է փոխվում զսպանակի պոտենցիալ էներգիան ա)զսպանակը ձգելիս բ) զսպանակը սեղմելիս:

40.Որ դեպոքում է  մարմնի վրա ազդող ուժի աշխատանքը ա) դրական  բ) բացասական գ) 0:

Comments