Ստուգարքի հարցեր 2014-2015ուս-տարի, 2-րդ կիսամյակ:


11-րդ դասարանի հայոց պատմության ստուգարքի հարցաշար երկրորդ կիսամյակ
1.       Թվարկեք 19-րդ դարի ռուս-պարսկական պատերազմները և դրանց արդյունքում կնքված պայմանագրերը:
2.       Թվարկեք 19-րդ դարի ռուս-թուրքական պատերազմները և դրանց արդյունքում կնքված պայմանագրերը:
3.       Հայկական ի՞նչ տառածքներ են անցել Ռուսաստանին 19-րդ դարի ռուս-պարսկական պատերազմների արդյունքում:
4.       Հայկական ի՞նչ տառածքներ են անցել Ռուսաստանին 19-րդ դարի ռուս-թուրքկական պատերազմների արդյունքում:
5.       Ե՞րբ է գոյություն ունեցել Հայկական մարզը, ովքե՞ր են եղել կառավարչապետեր:
6.       Վարչական ի՞նչ շրջանների են բաժանվել Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանները 19-րդ դարի սկզբին:
  7.       Ո՞ր թվականներին են ռուսական զորքերն արշավել դեպիԵրևան և ու՞մ հրամանատարությամբ:
8.   Ե՞րբ ենտ եղի ունեցել հետևյալ ճակատամարտերը. Գանձակի, Շամքորի, ՓոքրՂարաքիլիսայի:
9.   Ե՞րբ են տեղի ունեցել հետևյալ ճակատամարտերը. Օշականի, Քյուրուկդարայի, Բաշքադկլարի:
10.   Բացատրել բառերի նշանակությունը.  պանթյուրքիզմ, մուհաջիր, չելոներ:
11.   Բացատրել բառերի նշանակությունը. պանիսլամիզմ, չերքեզ, չետնիկ:
12.   Բացատրել բառերի նշանակությունը.  ֆիդայի, համիդիե գնդեր, աշար:
13.   Իշխանական ի՞նչ տներ էին պահպանել իրենց գոյությունը Զեյթունում 19-րդդարում:
14.   Վարչական ի˚նչ բաժանումների են ենթարկվել Ռուսաստանին անցած հայկական տարածքներն ու Այսրկովկասը:
15.   Ներկայացրեք «Պոլոժենին»:
16.   19-20-րդ դարերում Թուրքիայում ընդունված բարենորոգման ի˚նչ հրովարտակներ գիտեք:
17.   Ո˚ր մարմիններ էին զբաղվում արևմտահայ համայնքի գործերի կազմակերպմամբ19-րդ դարում:
18.   Ի˚նչ խնդրի շուրջ ձևավորվեց Արևելյան հարցը:
19.   Ե˚րբ է հանդես եկել Հայկական հարցը միջազգային դիվանագիտության մեջ և ի˚նչ բովանդակությամբ:
20.   1877-1878թթ ռուս-թուրքական պատերազմին մասնակցած ի˚նչ նշանավոր հայ ռազմական գործիչներ գիտեք:
21.   Ներկայացրեք Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրի 16-րդ և 25-րդ հոդվածներըը:
22.   Ի˚նչ կազմ ուներ Բեռլինի վեհաժողով մեկնած հայկական պատվիրակությունը:
23.   Ներկայացրեք Բեռլինի վեհաժողովում ընդունված 61-րդ հոդվածի բովանդակությունը և Սան-Ստեֆանոյի 16-րդ հոդվածի հետ նրա տարբերությունը:
24.   Ժամանակագրորեն ներկայացրեք Արևմտահայ սահմանադրության ընդունման պատմությունը:
25.   Շնորհիվ ինչի˚ էր Զեյթունը պահպանում իր կիսաանկախ ինքնավար վիճակը մինչև 19-րդ դարի կեսերը:
26.   Թվարկեք 19-րդ դարում արևելյահայերի ստեղծած ազատագրական խմբակները և կազմակերպությունները:
27.   Թվարկեք 19-րդ դարում արևմտահայերի ստեղծած ազատագրական խմբակները և կազմակերպությունները:
28.   Թվարկեք հայ ազգային կուսակցությունների ստեղծման տարեթվերը, վայրերը, տպագիր օրգանները:
29.   Ո˚րն էր հայ ազգային կուսակցությունների ծրագրի առաջնահերթ լուծման խնդիրը:
30.   Նշվածներից ո˚վ ՀՅԴ-ի անդամ չէ. Քրիստափոր Միքայելյան, Արաբո, Մկրտիչ Ավետիսյան, Սիմոն Զավարյան:
31.   Նշվածներից ովքե˚ր են Հնչակյան կուսակցության հիմնադիր անդամներից. Միհրան Տամատյան, Մեծն Մուրադ, Արփիար Արփիարյան, Ավետիս Նազարբեկյան, Խանազադ, Մարո Վարդանյան:
32.   Ե˚րբ է տեղի ունեցել Խանասորի արշավանքը, ու˚մ կողմից է կազմակերպվել և ի˚նչ նպատակով:
33.   Նկարագրեք Օտոմանյան բանկի գրավման դրվագը:
34.   Թվարկեք մի քանի /5/ ամենանշանավոր ֆիդայիների, իրենց գոնե մեկ գործողությամբ:
35.   Ի˚նչ է «Մարտական հրահանգնեը»:
36.   Ե˚րբ են տեղի ունեցել համիդյան ջարդերը և ի˚նչ կորուստներ ունեցավ արևմտահայությունը դրա հետևանքով:
37.   Ե˚րբ է կնքվել Հալեպի պայմանագիրը, ում միջև և ինչ պայմաններով:
38.   Ի˚նչ էր նախատեսվում Մայիսյան բարեփոխումների ծրագրով:
39.   Ներկայացրեք Ա. Մանդելշտամի նախագիծը:
40.   Ե˚րբ են տեղի ունեցել հայ-թաթարական բախումները և ի˚նչ նպատակ էր հետապնդում ցարական կառավարությունը դրանք սադրելով:
41.   Ե˚րբ են տեղի ունեցել հետևյալ իրադարձությունները. Սասունի հերոսամարտը, Սասունի ապստամբությունը, Զեյթունի ապստամբությունը, Վանի հերոսամարտը, Առաքելոց վանքի կռիվը:
42.   Ե˚րբ է ընդունվել «հայ առաքելական եկեղեցու գույքի բռնագրավման մասին օրենքը», ու˚մ կողմից և ի˚նչ նպատակով:
43.   Ովքե˚ր են երիտթուրքերը, ե˚րբ են իշխանության եկել, ի˚նչ դիրքորոշում են դրսևորել Հայկական հարցի նկատմամբ:
49.   Ե˚րբ է ընդունվել Արևմտյան Հայաստանում բարենորոգումների ռուս-թուրքական համաձայնագիրը և ի˚նչ էր այն նախատեսում:

44.   Ի˚նչպես են վերաբերվել երիտթուրքերին հայ ազգային կուսակցությունները:

Comments