Անգլերենի ստուգարքի հարցաշար 10-11-րդ դասարաններ

                                             ԱՆԳԼԵՐԵՆ                                 2014-2015
Հարցաշար   10րդ դասարան
1.      Վանկերի տեսակները:
2.      Բաց վանկ:
3.      Փակ վանկ:
4.      Ձայնավոր + r :
5.      Ձայնավոր + re:
6.      G’  ևCտառերը և հնչյունները:
7.      Ինչ է ցույց տալիս Present Simple ժամանակաձևը:
8.      Նշեք Present Simple-ի  օժանդակ բայը:
9.      Նշեք Present Simple-ի ժամանակաձևի մակբայերը:
10.  Ինչպես է կազմվում Present Simple ժամանակաձևը:
11.  Նշեք Present Continuous ժամանակաձևի օժանդակ բայը:
12.  Նշեք Present Continuous ժամանակաձևի մակբայերը:
13.  Ինչ է ցույց տալիս Present Continuous ժամանակաձևը:
14.  Ինչպես է կազմվում Present Continuous ժամանակաձևը:
15.  Non -progressive verbs. (name them)
16.  Նշեք Past Continuous ժամանակաձևի օժանդակ բայը:
17.  Նշեք Past  Continuous ժամանակաձևի մակբայերը:
18.  Ինչ է ցույց տալիս Past Continuous ժամանակաձևը:
19.  Ինչպես է կազմվում Past  Continuous ժամանակաձևը:
20.  Ինչ է ցույց տալիս Past Simple ժամանակաձևը:
21.  Նշեք Past Simple-ի  օժանդակ բայը:
22.  Նշեք Past Simple-ի ժամանակաձևի մակբայերը:
23.  Ինչպես է կազմվում Past Simple ժամանակաձևը:
24.  Կանոնավոր և անկանոն բայերը:
25.  Գրեք 30 անկանոն բայի 3 ձևը և թարգմանությունը: 
26.  Երկհնչյուններ:
27.  To be   /   to do.
28.  Have / have got.


Կրկնել 1-14  թեմաների առաջին վարժությունները: Նախադասությունները պետք է գրեք և թարգմանեք:


ԱՆԳԼԵՐԵՆ                                      2014-2015
                                                    11րդ դասարանի հարցաշար       

1.       Ինչ է ցույց տալիս Present Simple ժամանակաձևը:
2.      Նշեք Present Simple-ի  օժանդակ բայը:
3.      Նշեք Present Simple-ի ժամանակաձևի մակբայերը:
4.      Ինչպես է կազմվում Present Simple ժամանակաձևը:
5.      Non -progressive verbs. (name them)
6.      Նշեք Present Continuous ժամանակաձևի օժանդակ բայը:
7.      Նշեք Present Continuous ժամանակաձևի մակբայերը:
8.      Ինչ է ցույց տալիս Present Continuous ժամանակաձևը:
9.      Ինչպես է կազմվում Present Continuous ժամանակաձևը:
10.  Նշեք Past Continuous ժամանակաձևի օժանդակ բայը:
11.  Նշեք Past  Continuous ժամանակաձևի մակբայերը:
12.  Ինչ է ցույց տալիս Past Continuous ժամանակաձևը:
13.  Ինչպես է կազմվում Past  Continuous ժամանակաձևը:
14.  Ինչ է ցույց տալիս Past Simple ժամանակաձևը:
15.  Նշեք Past Simple-ի  օժանդակ բայը:
16.  Նշեք Past Simple-ի ժամանակաձևի մակբայերը:
17.  Ինչպես է կազմվում Past Simple ժամանակաձևը:
18.  Կանոնավոր և անկանոն բայերը:
19.  Գրեք 30 անկանոն բայի 3 ձևը և թարգմանությունը:  
20.  To be   /   to do.
21.  Ինչ է ցույց տալիս Present Perfect  ժամանակաձևը:
22.  Նշեք Present Perfect -ի  օժանդակ բայը:
23.  Նշեք Present Perfect -ի ժամանակաձևի մակբայերը:
24.  Ինչպես է կազմվում Present Perfect ժամանակաձևը:
25.  Ինչ է ցույց տալիս Present Perfect Continuous  ժամանակաձևը:
26.  Նշեք Present Perfect Continuous -ի  օժանդակ բայը:
27.  Նշեք Present Perfect Continuous -ի ժամանակաձևի մակբայերը:
28.  Ինչպես է կազմվում Present Perfect Continuous ժամանակաձևը:
29.  Ինչ է ցույց տալիս Past Perfect Continuous  ժամանակաձևը:
30.  Նշեք Past Perfect Continuous -ի  օժանդակ բայը:
31.  Նշեք Past Perfect Continuous -ի ժամանակաձևի մակբայերը:
32.  Ինչպես է կազմվում Past Perfect Continuous ժամանակաձևը:
33.  Used to / am used to….
34.  He is selfish/ He is being selfish.
35.  Shall/ will  և  to be going to.
36.  Present tenses for the future:
37.  When and if.
38.  Will be doing/ will have done.
Կրկնել 1-25  թեմաների առաջին վարժությունները: Նախադասությունները պետք է գրեք և թարգմանեք:


Comments