Սեմինար «Դասալսման նոր պահանջներ և մոտոցումներ»:

     Սեպտեմբերի 23-ին Երևանի N198 ավագ դպրոցում կազմակերպվեց սեմինար , որը վերաբերում էր  դասալսման  թերթիկի նոր ձևի ներկայացմանը և կրում էր «Դասալսման նոր պահանջներ և մոտոցումներ»  խորագիրը: 
    Սեմինարը վարում էին հայոց  լեզվի և հայ գրականության մեթոդմիավորման նախագահ Ն.Ս.Գալստյանը և ռուսաց լեզվի մեթոդմիավորման նախագահ Կ.Կ.Դավթյանը,մասնակցում էին դպրոցի բոլոր ուսուցիչները: 
    Սեմինարի նպատակն էր  ծանոթացնել դասալսման նոր թերթիկի  բովանդակությանը , ճիշտ գնահատման  առանձնահատկություններին: Սեմինարավարները հանգամանալից ներկայացրին  դասալսման  թերթիկի  կառուցվածքը , նշված կետերի բովանդակությունը, գնահատման մոտեցումները: Սեմինարն անհրաժեշտ էր թե՛ դասը լսող ուսուցիչներին , թե՛ այն ուսուցիչներին, որոնց մոտ դաս են լսում : Ուսուցիչները ոչ միայն հետաքրքրությամբ լսում էին ,այլև ակտիվորեն մասնակցում  քննարկմանը , արտահայտում իրենց  կարծիքները, մոտեցումները: 
   Դասալսման այս  ձևը  գնահատում է  ուսուցչի  մասնագիտական  պատրաստվածությունը, որն ավելի օբյեկտիվ կարող են գնահատել տնօրենը, տնօրենի ուսումնադաստիարակչական գծով տեղակալները, մեթոդմիավորման նախագահները:
Comments